Vuokrausehdot

AUTONVUOKRAUKSEN YLEISET VUOKRAEHDOT

Näissä ehdoissa tarkoitetaan vuokraamolla vuokralleantajaa ja vuokraajalla vuokralleottajaa.

1. AUTON KÄYTTÖ

a. Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan autosta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan sekä
noudattamaan ajaessaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja sitoutuu käyttämään autoa vain
sille tarkoitetulla tavanomaisella tavalla.
b. Vuokraaja sitoutuu itse kuljettamaan autoa. Hän saa luovuttaa auton toiselle tai toisen kuljetettavaksi vain
jos vuokrasopimukseen on erikseen merkitty lupa siihen. Vuokraajalla (kuljettajalla) tulee olla voimassa oleva
ajokortti.
Vuokraaja on velvollinen antamaan tiedon tämän sopimuksen sisällöstä sille henkilölle, jolle hän tämän
sopimuksen puitteissa vuokrakohteen luovuttaa.
c. Auton käyttäminen lainvastaisiin tarkoituksiin, hinaukseen, kilpailuihin tai niiden harjoituksiin, ajoopetukseen sekä jäällä ajamiseen virallisesti merkittyjen jääteiden ulkopuolella on kielletty.
d. Auton jäädessä hetkeksikin pysäköidyksi, se on ehdottomasti lukittava.
e. Vuokraamon luovuttaessa auton vuokraajalle kummankin osapuolen on syytä tarkastaa auton ulkoinen
kunto mahdollisten vaurioiden syntyajankohtaa koskevien kiistojen ehkäisemiseksi.

2. VASTUU AUTOSTA JA SEN VARUSTEISTA VUOKRA-AIKANA

2.1 Vuokraaja on sopimukseen merkityn omavastuun ylärajaan saakka velvollinen:
a. Korvaamaan autolle ja sen varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot
b. Korvaamaan autosta vuokra-aikana kadonneet osat ja lisävarusteet
c. Korvaamaan auton epätavanomaisesta likaantumisesta johtuvat puhdistuskustannukset. Tupakointi on
kielletty.
d. Suorittamaan vahingon aiheuttamalta seisonta-ajalta sopimuksen mukaisen vuorokausimaksun, kuitenkin
enintään 30 vuorokaudelta. Seisonta-aika alkaa kulua vahinkopäivästä.
2.2 Vuokraajan omavastuun pienennys / poistaminen
Vuokraaja voi pienentää tai poistaa vastuunsa erillisellä omavastuun pienennys/ poistomaksulla. Omavastuun
pienennys/poistomaksu ei kuitenkaan kata seuraavista tai niihin rinnastettavista syistä aiheutuneita
vahinkoja:

  • ylikuormaus
  • tupakanpolton tai viiltojen aiheuttamat verhoiluvahingot
  • ajaminen auton ulkomitat huomioiden liian ahtaissa tiloissa
  • ajaminen teiden ulkopuolella tai alueilla joita ei ole tarkoitettu autolla ajoon

2.3 Vuokraajan vastuu kaikesta vahingosta
Jos autolle tai vuokraamolle aiheutuneet vahingot ovat seurausta vuokraajan tahallisuudesta, törkeästä
tuottamuksesta, auton käyttämisestä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena, rikolliseen
tarkoitukseen taikka siitä, että vuokraaja on muutoin olennaisesti rikkonut tämän sopimuksen ehtoja,
vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokraamolle vahingon kokonaisuudessaan.
2.4 Vuokraajan vapautuminen korvausvastuusta
Vuokraaja vapautuu korvausvastuusta jos vuokraamo saa täyden korvauksen vahingosta vastapuolen
liikennevakuutuksen perusteella tai vahingon aiheuttajalta.
2.5 Muut maksuvelvollisuudet
Vuokraaja on velvollinen maksamaan kaikkine kustannuksineen vuokra-aikana auton käyttämisestä
aiheutuvat pysäköinti- ja pysäköintivirhemaksut, ylikuormamaksut sekä muut haltijavastuun perusteella
vuokraamolle määrätyt maksut.

3. VUOKRAN MAKSU

a. Vuokra maksetaan ennen vuokrausta pankkikortilla / käteisellä / laskulla.
b. Vuokran muusta maksutavasta voidaan sopia vuokrauksen alkaessa tekemällä siitä merkintä
vuokrasopimukseen. Jos vuokraajaksi ilmoitettu henkilö tai yhteisö ei suorita vuokraa, sopimuksen
allekirjoittanut henkilö on vastuussa vuokran maksamisesta.

4. VUOKRAAMON VELVOLLISUUS

Vuokraamon on luovutettava auto vuokraajalle käyttökuntoisena ja lain mukaisena sovittuna aikana ja
sovitussa paikassa.
Lisäksi vuokraamo on velvollinen antamaan vuokraajalle riittävän opastuksen ja ohjeet auton käytöstä. Ellei
vuokraaja saa autoa käyttöönsä sovitun mukaisesti, hän voi vaatia virhettä vastaavan vuokranalennuksen tai
purkaa sopimuksen.
Viivästyksestä aiheutuneesta vahingosta vuokraaja voi vaatia vahingonkorvausta, kuitenkin enintään vuokran
määrän.

5. MATKAMITTARI

a. Ajettu matka mitataan kuhunkin ajoneuvoon kuuluvalla matkamittarilla. Jos vuokraaja on vahingoittanut
matkamittaria tai sen sinetöintiä, hän on velvollinen maksamaan autoa palautettaessa vuokraamon
arvioiman ajomatkan mukaisen vuokran, ellei jompikumpi osapuoli saata todennäköiseksi, että autolla on
ajettu pidempi / lyhyempi matka.
b. Vuokraaja on velvollinen ilmoittamaan viipymättä vuokraamolle matkamittarin mahdollisesta
epäkunnosta.

6. POLTTOAINE JA AUTON HOITO

Vuokraaja maksaa tarvitsemansa polttoaineen. Vuokraamon on ilmoitettava, minkälaista polttoainetta tulee
käyttää.
Vuokraaja vastaa vääränlaatuisen polttoaineen käyttämisestä aiheutuneista vahingoista. Vuokraaja on
vuokra-aikana velvollinen huolehtimaan auton normaaleista tarkistuksista, esim. moottoriöljyn määrästä,
jäähdytin- ja akkunesteistä, rengaspaineista yms.

7. VUOKRAAJAN TOIMENPITEET VIRHE-, VAHINKO- JA VARKAUSTAPAUKSISSA

a. Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava vuokraamolle autossa ilmenneestä virheestä tai autoa
kohdanneesta vahingosta tai varkaudesta.
Varkaudesta on tehtävä viipymättä ilmoitus poliisille. Vuokraamon on tämän jälkeen ilmoitettava
vuokraajalle, mihin toimenpiteisiin tapahtuneen johdosta on ryhdyttävä. Vuokraaja saa kuitenkin
vuokraamolle ilmoittamatta korjauttaa autoa vuokraamon kustannuksella enintään 50 €:n arvosta, jos se
matkan jatkumisen kannalta on välttämätöntä. Tällöin vuokraajan on hankittava auton korjanneelta liikkeeltä
todistus tehdystä korjauksesta sekä yksilöity tosite suoritetusta maksusta.
b. Liikennevahingon sattuessa vuokraaja on aina velvollinen tekemään viipymättä vahinkoilmoituksen
vuokraamolle.
Ilmoitus tehdään autossa mukana olevalla vahinkoilmoituslomakkeella. Syyllisyyden ollessa epäselvä
vuokraajan on ilmoitettava asiasta poliisille. Ilmoitus poliisille on tehtävä aina, kun kyseessä on
henkilövahinko. Myös hirvieläinvahingosta vuokraajan on aina tehtävä ilmoitus poliisille sekä toimitettava
vuokraamolle poliisin antama todistus tehdystä ilmoituksesta.
c. Jos vuokraaja laiminlyö edellä mainittujen ilmoitusten tekemisen hän vastaa vuokraamolle siitä
syntyneestä vahingosta.

8. VUOKRAAMON VASTUU AUTON VIRHEESTÄ

Jos autossa vuokra-aikana ilmenee tekninen vika tai muu virhe, vuokraaja voi vaatia virheen oikaisua tai
virhettä vastaavaa vuokranalennusta. Jos auton kunnosta johtuva virhe on olennainen vuokraaja voi vaatia
sopimuksen purkua.
Sopimusta ei kuitenkaan voida purkaa jos vuokraamo kohtuullisessa ajassa toimittaa tilalle korvaavan
ajoneuvon. Viasta tai virheestä aiheutuneesta vahingosta vuokraaja voi vaatia vahingonkorvausta –
vahingonkorvaus on kuitenkin aina enimmillään menetettyjen vuokrapäivien suuruinen.

9. AUTON PALAUTTAMINEN SOPIMUKSEN MUKAISEN VUOKRA-AJAN PÄÄTTYESSÄ

a. Auto on palautettava sovittuun paikkaan sovitun vuokra-ajan päättyessä. Palautusajan tai -paikan
muuttumisesta on riittävän ajoissa sovittava vuokraamon kanssa. Sopimuksen mukainen vuokra-aika päättyy,
kun auto on palautettu vuokraamoon tai kun vuokraamo on saanut vuokraajan ilmoituksen auton
palauttamisesta vuokraamon hyväksymään paikkaan.
b. Jos autoa ei ole palautettu vuokra-ajan päättyessä eikä vuokra-ajan pidentämisestä ole sovittu
vuokraamon kanssa, asia ilmoitetaan poliisille.
c. Jos vuokraaja laiminlyö kohdassa a) ilmoitetut velvoitteet, vuokraamolla on oikeus periä kohtuullinen
korvaus laiminlyönnin vuokraamolle aiheuttamista taloudellisista menetyksistä.

10. AUTON PALAUTTAMINEN ENNEN SOVITUN VUOKRA-AJAN PÄÄTTYMISTÄ

Jos vuokraaja palauttaa auton ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä, vuokra määräytyy koko sovitun
vuokra-ajan mukaan eikä vuokraamo ole velvoitettu palauttamaan osaa vuokramaksusta vuokralleottajalle.
Jos auto on vuokrattu erityisehdoin, vuokra määräytyy normaalihinnaston mukaan.

11. SOPIMUKSEN PURKAUTUMINEN

Vuokraamolla on oikeus vuokra-ajan kuluessa purkaa tämä sopimus, jos käy ilmi, että vuokraaja rikkoo
olennaisesti tätä sopimusta tai että vuokraaja ei vuokraamon arvion mukaan kykene käsittelemään autoa
asianmukaisesti. Jos auton käyttö estyy tapahtuneen vahingon tai varkauden takia, sopimus purkautuu
vuokraamon saatua ilmoituksen tapahtuneesta vahingosta tai varkaudesta. Vuokraamon purkaessa
vuokrasopimuksen vuokraaja on velvollinen palauttamaan auton viivytyksettä vuokraamolle.

12. AUTON VIEMINEN SUOMEN RAJOJEN ULKOPUOLELLE

Auton vieminen Suomen valtakunnan rajojen ulkopuolelle on kielletty ilman vuokraamon kirjallista lupaa.

13. SOPIMUSTA KOSKEVAT RIIDAT

Erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvotteluilla. Jos erimielisyydet saatetaan
tuomioistuimen ratkaistavaksi, tulee kanne nostaa vuokraamon kotipaikankäräjäoikeudessa.

14. JÄLKILASKUTUS

Vuokrasopimuksen allekirjoituksella vuokraaja hyväksyy myös mahdollisen jälkilaskutuksen, mikäli auto ei
palautettaessa täytä sopimuksen mukaisia ehtoja tai mikäli vuokra-aikana on tapahtunut sellainen vahinko,
josta vuokrasopimuksen perusteella syntyy vuokraamolle saatavia.

15. VAKUUTUKSET JA OMAVASTUU

Auto on täysvastuuvakuutettu, asiakkaan omavastuu on vahinkotapauksessa:

  • pakettiautot 1500,00 euroa per vahinko.
  • kuorma-autot 2000,00 euroa per vahinko
  • Omavastuuta voidaan pakettiautoissa pienentää puoleen (1500 € -> 750 €) maksamalla lisävakuutusmaksun 18 euroa / vrk.

16. MYÖHÄSTYMINEN

Auto on palautettava sovitun vuokra-ajan päättyessä. Myöhästyneestä palautuksesta veloitetaan aina 30,00
euroa / alkava tunti.
Mikäli myöhästyminen aiheuttaa vuokraamolle korvausvastuita ja / tai taloudellisia menetyksiä (seuraava
vuokraus, huolto tms.) on vuokraaja vastuussa niistä, niiden täydestä arvosta, jolloin sovelletaan kohdassa 14
mainittua sopimusta jälkilaskutuksesta.
Mikäli autoa ei ole palautettu vuokra-ajan päättyessä, eikä vuokra-ajan pidentämisestä ole sovittu kanssa,
voidaan asia ilmoittaa poliisille.

17. TANKKAUS

Auto on palautettava tankattuna. Mikäli haluat palauttaa auton vajaalla tankilla, voit ostaa meiltä
tankkauspalvelun 50,00 € + polttoaineen hinta. Tästä on ilmoitettava ennen vuokrauksen päättymistä.

18. VUOKRAAMON VELVOLLISUUS

Vuokraamolla on velvollisuus toimittaa auto vuokraajalle käyttökuntoisena ja sovittuna aikana. Mikäli auto on
edellisen vuokralaisen aikana rikkoutunut tai kolaroitu siten, ettei sitä voida luovuttaa (force majeure =
ylivoimainen este), vuokraamolla on oikeus 24h aikana hankkia vuokraajalle ns. vara-auto. Vuokraajalla ei ole
oikeutta hyvitykseen tai vahingonkorvaukseen, mikäli tapahtuman ei voida osoittaa johtuvan vuokraamon
huolimattomuudesta. Vuokraamon vastuu rajoittuu enintään suoritettuihin maksuihin eikä koske mitään
välillisiä kuluja.
Ylivoimaisella esteellä tarkoitetaan tapahtumia:

19.1. jotka sattuvat sopimuksen teon jälkeen tai jotka eivät ole sopimusta tehtäessä ennakoitavissa
19.2. joihin sopimuspuolet eivät voi vaikuttaa
19.3. jotka estävät sopimuksen täyttämisen kokonaan tai osaksi tai tekevät sen kohtuuttoman vaikeaksi
19.4. kaikkien neljän mainitun edellytyksen tulee täyttyä, jotta kyseessä olisi ylivoimainen este.

20. VUOKRAAMON VASTUU AUTON VIRHEESTÄ

Jos autossa vuokra-aikana ilmenee virhe, joka johtuu auton kunnosta, voi vuokraaja vaatia virhettä vastaavan
vuokran alennuksen.
Vuokraamon vastuu rajoittuu enintään maksettuun vuokraan. Vuokraamo ei vastaa mistään välillisistä
kustannuksista kuten esim. laiva, lautta, leirintäalue, hotelli, konsertti, yms. tapahtuma-varauksista, niiden
kustannuksista tai vahingoista peruutusten johdosta.

21. SOPIMUKSEN PURKAMINEN JA SEN PÄÄTTYMINEN

Vuokraamolla on oikeus vuokra-ajan kuluessa purkaa tämä sopimus, mikä on käynyt ilmi, ettei vuokraaja
pysty autoa käsittelemään tai ettei vuokraaja ilmeisesti tulisi täyttämään vuokrasopimuksen määräyksiä.
Vuokra-aika päättyy, kun auto on palautettu vuokraamolle. Sopimusaika päättyy, kun vuokraamon
henkilökunta on tarkastanut ja vastaanottanut auton.

22. SOPIMUSTA KOSKEVAT RIIDAT

Tästä sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sovitteluteitse.
Mikäli sovintoa ei kuitenkaan saada aikaiseksi, niin asiaan haetaan ratkaisua vuokraamon kotipaikan
alioikeudessa.

23. TÄMÄN SOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN

Vuokraaja vahvistaa allekirjoituksellaan lukeneensa ja ymmärtäneensä tämän sopimuksen sisällön
tarkoituksen ja velvoitteet sekä vastuut.

Vuokrausehdot (PDF)